3LYNX - RYS OSTROVID

Návrat, obnova a dlouhodobé přežití populace rysa ostrovida je snahou mnoha evropských států, včetně České republiky. Rysi potřebují k životu velké území, jejich populace často migrují a přesahují hranice několika států. K zajištění ochrany těchto krásných šelem je proto nutné mít komplexní informace o jejich životě a to z celého areálu výskytu dané populace, a podle toho sladit ochranářské úsilí ve všech zemích. Pro dlouhodobé přežití rysů je ale třeba zajistit mnohem více, usilovat o zastavení nelegálního lovu, omezit fragmentaci krajiny a snažit se propojit izolované rysí populace mezí sebou. Stejně důležitým bodem je snaha zajistit dobrou spolupráci a komunikaci všech zainteresovaných subjektů, od ochranářů přes lesníky a myslivce, širokou veřejnost až po státní správu a samosprávu. Cílem projektu 3Lynx je zkoordinovat monitorování výskytu rysů ve 3 izolovaných populacích, které zasahují několik států. Srovnatelný sběr dat a jejich rychlé sdílení je předpokladem pro efektivní ochranu druhu. Dalším krokem bude schválení mezinárodní strategie pro ochranu česko-bavorsko-rakouské populace příslušnými vládami a příprava podkladů pro obdobnou strategii u dalších dvou oblastí

CÍLE PROJEKTU:
  • Zlepšení mezinárodní spolupráce jednotlivých zájmových skupin (státní ochrana přírody, myslivci, lesníci, neziskové organizace, vědci) při ochraně Česko-Bavorsko-Rakouské, Alpské a Dinárské populace rysa ostrovida
  • Vytvoření společné strategie na ochranu rysa ostrovida v Česko-Bavorsko-Rakouské oblasti
  • Nastavení komplexního monitoringu rysa ostrovida v centrální Evropě
  • Výměna dat mezi partnerskými organizacemi za účelem zefektivnění ochrany rysa ostrovida
Obsah projektu:
Pro zlepšení mezinárodní spolupráce všech partnerů bude pořádána řada pracovních setkání, v rámci nichž bude hodnoceno zapojení klíčových stakeholderů (myslivci a lesníci) do monitoringurysa, společně budou analyzovány informace o stavu rysích populací a vytvářeny nástroje k analýze těchto dat, bude pořádána řada diskuzních setkání a workshopů k problematice pytláctví a ochrany rysa obecně. Průběžně bude za spolupráce všech partnerů vypracovávána strategie pro ochranu rysa ostrovida. Rysí populace budou sledovány ve dvou přeshraničních regionech (Česko – Německo – Rakousko a Slovinsko – Itálie – Chorvatsko) pomocí sítě fotopastí a v zimním období také stopováním na sněhu. Sbírány budou genetické vzorky pro zjištění genetické variability populací, prováděno bude i telemetrické sledování jedinců ( v přeshraničním regionu „Slovinsko-Itálie-Chorvatsko“). V rámci osvětové kampaně budou organizovány společné mezinárodní „Rysí dny“, v rámci kterých bude řada aktivit pro veřejnost (přednášky, filmy, program pro děti atd.), vydány a distribuovány budou atraktivní brožury o ochraně rysa ostrovida, budou vytvořeny webové stránky projektu i prezentace na facebooku, budou vydávána tisková prohlášení, reportáže a články do časopisů. V rámci projektu bude také podporováno vyšetřování ilegálního lovu rysa ostrovida – u odlovených jedinců bude provedena pitva a případné další analýzy, případ bude řešen s policií a maximálně medializován.
Vedoucí partner: Ministerstvo životního prostředí

Partneři:
Správa národního parku Šumava Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Alka Wlidlife o. p. s Bavarian environmental agency World Wide Fund for Nature Germany Government of Upper Austria Green Heart of Europe Slovenia Forest Service Italian Lynx Project Research Institute of Wildlife Ecology, University of Veterinary Medicine, Vienna
Přidružený partner: University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine

Více se dozvíte na www.interreg-central.eu